Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Overvejelser inden etablering

Har du lyst til at etablere en sti i dit område? Læs her hvilke overvejelser, du skal gøre dig inden

Hvad er et spor i landskabet – en kort introduktion?
Spor i Landskabet er vandrestier i det åbne land, der giver befolkningen mulighed for at opleve nye sider af den danske natur. Stierne er ofte en kombination af nye stier på privat jord, som ligger i forlængelse af eksisterende stier og markveje. Det er et krav, at en del af ruten skal forløbe på steder, der ellers ikke er offentlig adgang til, således at stien er med til at fremme offentlighedens adgangsmuligheder i det åbne land. Det kan f.eks. være langs et læhegn på mark eller i private skove. Der stilles ingen krav om, hvor stor en del af ruten, der skal forløbe på private arealer.  Det er afhængigt af lokale omgivelser og omstændigheder. Der gives støtte til materialerne inkl. informationsmaterialerne, mens selve planlægningen, etablering og vedligeholdelsen af stien sker på frivillig basis.

Inden I søger om at etablere en sti, skal I gøre jer nogle overvejelser. Disse overvejelser skal I bruge, når I udfylder ansøgningen om at få et spor. Det er derfor vigtigt at læse dette afsnit grundigt igennem, inden I udfylder ansøgningen.

Giv stien et navn 
Mange stier får deres navn ud fra en gård eller en by i nærheden. Det kan også være en skov, en bæk eller lignende stednavn, hvorfra stien har sit udgangspunkt. Det er en god idé at bruge et navn, der fremgår af et kort over området, så man let kan finde vej til begyndelsespunktet, hvis man ikke kender området på forhånd. For at indgå i Spor i Landskabet, skal stiens navn indeholde ordet ’spor’, f.eks. ’Sporet ved…’ eller ’Sporene på…’. 

Kontaktperson
Alle stier skal have tilknyttet en kontaktperson. Kontaktpersonen er den, som har kontakten til sekretariatet både under etableringen af stien og efterfølgende. Det kan være en af lodsejerne, en repræsentant fra borgerforeningen eller noget helt tredje.

Det er som regel også kontaktpersonen, der er hovedansvarlig for, at der er foldere i folderkassen ved stiens begyndelse, samt at stien er fremkommelig for gående. Arbejdsopgaverne kan med fordel deles ud til andre i arbejdsgruppen. Kontaktpersonen er i løbende kontakt med sekretariatet i det omfang, det er nødvendigt.

I ansøgningen skal ligeledes påføres en sekundær kontaktperson, som sekretariatet kan kontakte, hvis det ikke er muligt at få fat på den primære kontaktperson.

Er der andre lodsejere
Når I begynder at planlægge en sti, skal I med det samme kontakte samtlige lodsejere, som bliver berørt, og få deres godkendelse til ruten. Det er vigtigt, at alle, der bliver berørt af stien, bakker op om etableringen af stien, og er indforstået med de aftaler, der er lavet omkring det. I ansøgningen til et spor i landskabet, skal I også anføre navn, adresse på de berørte lodsejere.

Samtlige berørte lodsejere skal være informerede omkring opnåelse af hævd, ansvarsforhold ved skader, jagtinteresser og lignende. Se afsnittet ’Love og regler’, hvor betingelser og regler i forbindelse med etablering og drift af et spor er anført. Hvis der på nogen måde er tvivl om ejerforholdene, bør I indhente matrikelkort fra Tinglysningskontoret eller hos kommunen.

Det er et krav, at de berørte lodsejere giver deres skriftlige tilladelse til etablering af stien. Den skriftlige tilladelse er samtidig en juridisk sikkerhed for lodsejerne om, at der ikke kan vindes hævd på stien, og at lodsejerne til en hver tid kan trække sig ud af projektet (jf. Naturbeskyttelseslovens § 26a, stk. 5).

Øvrige interessenter
For at opnå en bred tilslutning i lokalsamfundet kan I inddrage repræsentanter for stiens daglige gæster i planlægningsfasen. I kan f.eks. danne en sti-gruppe omkring stien med repræsentanter fra borgerforeninger, menighedsråd, bylaug, lokalhistoriske foreninger, idrætsforeninger, spejdere, turistforeninger, grønne organisationer etc.

Stigruppen kan også inddrages i stiens praktiske etablering og den efterfølgende vedligeholdelse. Et samarbejde med det lokale foreningsliv kan også øge grundlaget for en fortsat dialog mellem lodsejere og de besøgende.

Stiens forløb
De fleste stier er 2-5 km lange, men der er ingen øvre grænse for lange stierne kan eller skal være. Der kan i visse områder med fordel etableres en tværgående forbindelse, så man får mulighed for ture af forskellig længde. Stien kan være en rundtur eller gå fra et punkt til et andet. Det er også en god idé, hvis stien kan skabe forbindelse til andre stisystemer og på den måde hjælpe til et forbedret stisystem i området.

Stien kan følge de i forvejen etablerede linjer i landskabet, som f.eks. en markvej, et skel, et vandløb, et skovbryn etc. Overvej gerne, hvad det kræver af vedligeholdelse på de forskellige steder og strækninger, og om det kræver specielt værktøj og maskinel at vedligeholde. Spørg evt. kommunen, om de har en ’værktøjskasse’ man må låne.

Der stilles ingen krav til underlaget, så stien må godt etableres gennem et til tider vådt område (bare dette skrives i folderen). Fører stien over et mindre vandløb, kan I lave en simpel bro (spang).

Færdsel på stien
Som regel er stierne kun åbne for færdsel til fods. Hvis alle er enige om at give adgang til f.eks. cykler eller heste, er dette også muligt.

Hvis stien passerer et el-hegn, er det ofte bedre at opsætte en overgang/stente end at sætte et led op. På den måde sikrer I, at der ikke bliver problemer med åbne led. De besøgende færdes på stien på eget ansvar. Men vær opmærksom på farer som f.eks. glatte eller ældre gangbroer. Nogle træflader kan med fordel beklædes med hønsenet eller fiskegarn. Det er værd at overveje, om stien trækker mange besøgende til eller ej, da det selvfølgelig er sjovest med et sti, som bliver besøgt af mange. Men det er også godt at overveje, om der kommer mange besøgende, hvis man f.eks. etablerer stien tæt på sin private ejendom. Hvis der på stien er en særlig turistattraktion, er det muligt, at det vil tiltrække flere besøgende langvejsfra.

På mange stier vil der være jagtinteresser, der kræver begrænsninger af stien i årets løb. Det samme gælder, hvis der i perioder er stor aktivitet med maskiner (skovning eller markarbejde), eller hvis der er sårbare dyr og plantearter i området. Man kan rekvirere skilte hos sekretariatet, som oplyser om, at stien er lukket i en periode, og hvis det er muligt, kan det også skrives ind i folderen.

Oplevelser på stien

Stien er som regel et resultat af, at der er noget, der er værd at vise frem. Det kan være alt fra årets gang i det åbne land til særlige landskabelige elementer. Overvej om I har mulighed for at vise noget særligt frem på ruten, og på den måde give de besøgende en ekstra oplevelse eller indtryk. Erfaringerne viser, at de besøgende er meget interesserede i kulturhistoriske elementer, gode naturoplevelser, overraskelser, sagn, nyheder og aha-oplevelser.

Gode indtryk kan også være:

  • Lyden og synet af vand (vandløb, søer og moser)
  • En flot udsigt
  • Afvekslende landskaber (åbne marker, skovområder, lysninger, enge og skovbryn)
  • Kulturhistorie (gravpladser, bopladser, sagn, fortællinger og arkæologiske fund).
  • Skovhvervet (hvad bruges de forskellige træ-arter til?)
  • Landbrugserhvervet (noget om afgrøderne, dyrene og samspillet mellem disse).
  • Landbrugets historie (ejendommens oprindelse, historier og mennesker).

Disse oplevelser kan indgå som en del af den tekst, der beskriver ruten i folderen. Der skal også laves en mere generelt beskrivende tekst, som f.eks. handler om vilde dyr og planter eller landmandens afgrøder.

 

Betingelser for Spor i Landskabet
Stien må ikke gå for tæt på fredede diger, gravhøje og lign. For nærmere råd og vejledning kontakt  Naturstyrelsen.

Vær opmærksom på, om der er dyr eller fugle i området, som i perioder kræver særlige hensyn, og  skriv evt. dette ind i folderen.

Et Spor i Landskabet skal give øget adgang til ”det åbne land”. Det vil sige, at man ikke udelukkende kan lave et ruteforløb på en vej eller sti, som allerede er åbent for offentligheden. Det er et krav, at man med ruten åbner op for nogle nye områder af naturen. Stien skal desuden også give adgang til nogle spændende oplevelser, det kan f.eks. være en sø, en skov eller et andet dejligt naturområde.

For at stien kan etableres som et Spor i Landskabet, skal stien have et navn, der skal laves en folder og stien skal etableres med Spor i Landskabets materialer. Sidst, men ikke mindst, skal der være en kontaktperson tilknyttet, som både i etableringsfasen og efterfølgende er hovedansvarlig for, at stien er fremkommelig, og at der er foldere i folderkassen. Desuden skal alle de berørte lodsejere skrive under på, at stien må etableres.