Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Tiset/Stensbæk-Sporet

Natursti ved Tiset, 4 km sydvest for Gram.
Sti på 6 km

Turen kan starte to steder – enten ved Tiset Stadion 1 eller ved Tiset Jagtforenings klubhus 2 . Begge steder er der P-plads og opsat informationstavle og folderkasse. Sporet er anlagt som en trampesti – kun for gående. Med gang-broen over Gelså forbinder sporet arealerne på begge sider af Gelsådalen, hvilket giver sporet en ekstra dimension og mulighed for bl.a. at benytte stisystemet i Stensbæk plantage. Alt i alt åbner

Tiset/Stensbæk sporet for en oplevelse af et enestående landskab. Med reference til nummererede områder marke-ret på kortet, følger herefter en tilhørende beskrivelse. God tur.

1. Tiset Stadion
Tiset Ungdoms- og Idrætsforening disponerer over stadionarealet med tilhørende klubhus, petanquebane og børne-legeplads. Faciliteterne benyttes af et bredt udvalg af egnens befolkning, lige fra småbørn til pensionister. Stadiona-realetstøder i øvrigt op til skovområderne ”Gydende plantage” og ”Landbomarken”. Ruten mellem pkt.1, 2 og 4 går bl.a. gennem et opdyrket landbrugsområde i omdrift med ligelig fordeling mellem kartofler, majs, kløvergræs og korn (vårbyg og rug).

2. Tiset Jagtforenings areal
Sporet går i den nordlige- og vestlige udkant af det ca. 7,4 ha store areal tilhørende Tiset Jagtforening, som gennem årene, siden 1975, har skabt et enestående naturområde til stor glæde for Tiset-borgerne og turister i øvrigt. Selve skydebanearealet er placeret i den sydvestlige del af arealet, hvor der også er opført et nyt klubhus og P-plads. I den sydøstlige del af området er anlagt en ca. 0,35 ha stor sø.

3. Hedeareal øst for Gelså
Oprindelig har arealet sammen med Stensbækarealet udgjort en del af en sandoverføgen hedeslette fra sidste istid. Der er her tale om et sammenhængende hedearealpå ca. 15 ha, der fremtræder som et kuperet indlandsklitareal, dannet omkring år 900. Vegetationen består primært af gruppevis hedelyng og græsarten bølget bunke samt diverse græsarter i øvrigt. Arealet, der støder op til Gelsådalen er relativt kuperet med en storslået udsigt over Gelsådalen med bl.a. udstrakte skov- og engarealer.

4. Gelså med nyetableret træbro
Med henblik på at forene de unikke arealer på hver side af Gelså, er der opført en ny træbro over åen. Gelså ud-springer på højderyggen mellem Haderslev og Aabenraa og løber kort efter Gelsbro sammen med Fladså og danner herefter Ribe Å, der har sit udløb i Vadehavet. Bortset fra stedvise reguleringer er de naturlige slyngninger (”mæan-derbuer”) bevaret og ådalen fredet. Det slyngede forløb tilfører ilt fra luften til gavn for åens righoldige dyre- og plan-teliv. Digesvaler er almindeligt forekommende langs åen. I øvrigt er der i Gelsådalen observeret Stillits samt enkelte eksemplarer af Blå Kærhøg og Stor Hornugle.

5. Ruten langs Stensbækarealets
østlige del og Gelså Der er tale om en ca. 900 m lang strækning ad et af Stensbækarealets spor, hvor der i den nordlige ende er en rasteplads med bord og bænk. På ruten får man i øvrigt et godt indtryk af engarealerne langs Gelså. Ved at benytte nogle af Stensbækarealets mange stier, kan man også majs

Rutekort

Sporfolder

Kontakt Lodsejer