Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporene ved Hovborg

Natursti ved Hovborg, 20 km sydvest for Billund.
To stier på 7,5 og 10,5 km, samt andre mindre rundture

De to sammenhængende spor: ”Hovborg Plantage” (afmærket med røde pile, ca. 7,5 km) og ”Klelund Plantage” (afmærket med grønne pile, ca. 10,5 km) er lavet som en dobbeltsløjfe, der mødes ved Hovborg Kro og forbinder åløb, engområder og mose med de store plantager samt natur- og kulturhistoriske perler. Den første kilometer til Holmeådalen følges de to spor, hvoref-ter de deler sig mod øst og syd.

1. Hovborg Kro
Med den pietetsfuldt bevarede hovedbygning fra 1790 er kroen stadig en populær landevejskro, som besøges af mange gæster. I 1983 oprettedes Hovborg Landbrugsskole i bygningerne, og de omfattende istandsættelser af laden og udbygning til overnatninger har gjort kroen til et moderne kursus- og konferencecenter. I receptionen findes info om kroens historie og dens store betyd-ning for egnen og byen.

2. Hovborg kirke
Kirken er bygget i 1895, og ved dens 100 års jubilæum blev der udgivet et hæfte, som fortæller om kirkens historie. Kirken er åben alle hverdage fra 8.00 til 16.30. Gå gennem kirkegården, forbi de fine mindesten, ned mod graverkontoret og ud på Grønagervej til Kroskoven.

3. Holmeådalen
Vel inde på ”Kyst til Kyst Stien” - med de nye huse i Kroskoven i baggrunden - åbenbarer Hol-meådalen sig i et panorama ud over Ko-klapper-laugets eng. Ved infotavlen står man på en tværsti, der går gennem et rigkær, dvs. et nærings- og artsrigt engområde med en fantastisk vel-udviklet og varieret blomsterpragt. Nyd det!

Hen over sommeren skifter floraen fra Maj Gøgeurt i foråret til de store skærmplanter Angelik i efteråret. Den brede ådal er formet af smeltevandet fra sidste istid, der som en bred rivende flod har skåret sig igennem morænelandskabet fra forrige istid. Før hedeopdyrkningen og plantage-beplantningen lavede man egnsudvikling i disse ådale, idet man opstemmede åvandet og via randkanaler førte vinterens overskudsvand ud over disse flade enge. Det var gødning til enghøet og foder til kvæget, som så gav gødning til den fattige sandager. Vælger man at følge Sporet gennem Hovborg Plantage, kan man fra dette flotte sted ad ”Kyst til Kyst Stien” gå enten syd eller nord om ådalen. Vælger man derimod Sporet gennem Klelund Plantage, forsættes mod syd ad denne sti til Aktivitetsparken.

Sporet gennem Hovborg Plantage (rød rute):

4. Østerbygård
Østerbygård er en gammel gård fra ca. 1850. Med en opstemning af åen og overrisling af engene blev der her skabt en god basis for et hedebrug på de tilstødende marker. Gården beskrives som egnens pæneste gård tilbage i 1800-tallet. Den driftige landmand og hustru var aktive i stiftelsen af og beplantningen af Hovborg Plantage A/S. I dag drives gården som et I/S mellem 2 land-mænd. Det er et opdateret, moderne miljøgodkendt kvægbrug, som fodrer de mange jerseykøer med grøntfoder fra dyrkningen af majs.

5. Hovborg Plantage A/S
Hovborg Plantage ligger på overgangen fra hedeslette til bakkeø. Men på dette spor bliver du ledt uden om de gamle egekrat, som ligger på den noget højere placerede bakkeø omkring Høl-lund Søgård. Denne gård var ejet af Enrico Dalgas og var indtil for nylig i Dalgas slægtens eje. Aktieselskabet blev stiftet 24. marts 1866 på Hovborg Kro på foranledning af kromanden Johan Christoffer Sørensen. Det er den første plantage, som blev oprettet efter Det Danske Hede-selskabs stiftelse og har således nr. 1 i selskabets fortegnelse. Lige nord for skovfogedboligen findes en række mindesten over de aktive folk i plantningssagen. Sporet leder dig ud på en lang og lige skovvej – typisk for hedeplantagerne. Undervejs kan du iagttage de skiftende parceller. Endnu i dag kan man se spor efter den voldsomme storm den 3. dec. 1999, idet oprydningen er forpasset. Vi har fået tilladelse til at gå igennem det gamle skovdige, der er lavet af græstørv, da man etablerede plantagen. På sporet lige før Hovborg ses resterne af den gamle landevej mellem Grindsted og Hovborg.

Sporet gennem Klelund Plantage (grøn rute):

6. Aktivitetsparken
Der er flere muligheder. Besøg Burkino Faso hytten og læs om Hovborg Skoles venskabsby i Afrika. Styrk din krop eller stræk den ud i træningspavilionen. Spil petanque og hold hvil ved bålhytten (6a). Eller slå en afstikker ad den handicapvenlige sti mod Aktivitets- og Kulturhuset, Landsbykøkkenet, Skole/SFO og Regnbuen (6b).

7. ”Skolestien”
Når man kommer fri af sportsanlægget, går stien forbi en gammel græsningsmark, inden man når Lindegårdsvej. Netop her på dette strøg skal man give sig tid til at botanisere lidt. De fleste af de planter, som er knyttet til mager hedejord, kan du her finde på rad og række. De har und-gået sprøjtning eller alt for kraftig gødning. Find Harekløver, Mørk Evighedsblomst m. fl. Som en del af projektet ”Spor i landskabet” har det været en løftestang for denne del af ruten at kunne anlægge et cykelspor fra Klelund til Hovborg Skole og derved undgå den farlige cykelvej på de gamle amtsveje. Bakken på vej hjem fra skole går opad i lang tid, men så er der til gengæld læ for vestenvinden af først et ”tre-række hegn” af løvtræer og siden hen af et gammelt hvidgran hegn på et højt dige.

8. ”Æ Jyndovn”
Et imponerende anlæg på marken nordvest for ”Nedergård”. Langdyssen er 117 m lang, og di-mensionerne af jordhøjen og rækken af de store randsten er usædvanlig for denne egn.

9. Klelund Plantage
Plantagen ligger på en bakkeø, men sandflugt har sat sit præg gennem tiden. Den blev anlagt ca. 1869 som et I/S, men kom i privat eje i 1874, hvor den blev købt af lensgreve Moltke, Bregen-tved. Sofie Kirk Kristiansen og familie vil etablere en dyrehave med især krondyr. I Plantagen er stien ikke afmærket. Vi anbefaler, at du benytter plantagens stier til udgangen ved Råbjergvej, hvor sporet fortsætter. Herfra fører sporet ned over Holme Å til ”Kyst til Kyst Stien”. Gå forbi ferieområdet, og gør stop ved Hovborgs Naturudstilling.

10. Naturudstillingen
Udstillingen fortæller om udviklingen i området; fra gletchere til agerland, fra hosekræmmere til Dalgas og frem til de nuværende beboere i Hovborg. Der er modeller af de første jægere på eg-nens buer og af oldtidens økser, der blev brugt til at rydde skovene. Man kan træne sit natur-kendskab ved at studere udstoppede fugle og dyr eller ved at gætte fodspor. Den særligt interes-serede kan bladre i en stor kortbog med en mængde oplysninger om egnen før og nu. På husets bagvæg findes et stort maleri af Lars Ringgaard, hvor du kan følge tiden fra sidste istid og frem til nutidens Hovborg. Der er med andre ord mulighed for at få viden om, hvad en tur langs Hol-me Å kan byde på.

11. Stryget i Holme Å
I 2010 er der på foranledning af Hovborg Lokalråd lavet et stryg, der fører hovedparten af van-det i åen igennem en iltningsproces over stok og sten. Samtidig har man sikret fiskenes passage opstrøms. Hvis man engang ud i fremtiden får hele Holme Å-forløbet gjort tilsvarende tilgænge-lig for laks og ørred, der vil op og finde gydepladser, vil hele åen blive et lystfiskernes paradis.


Tilgængelighed for kørestolsbrugere og barnevogne:
Sporet gennem Hovborg Plantage
Denne rute er egnet for kørestolsbrugere fra Hovborg Kro (1) til Holmeådalen (3). Kyststien er en trampesti og derfor ikke egnet til kørestolsbrugere. Følg alternativt Vorbassevej parallelt med "Kyst til Kyst Stien", drej til venstre efter Østerbygård (4) og følg igen sporet gennem Hovborg Plantage (5) tilbage til Hovborg.

Sporet gennem Klelund Plantage
Dette spor er egnet for kørestolsbrugere fra Kroen (1) til Klelund plantage(9). Gennem planta-gen kan man vælge at følge de bedst etablerede stier. Den sidste del af ruten er ikke egnet for besøgende på hjul, i stedet kan man herfra følge Råbjergvej og Plantagevej tilbage til Hovborg.

Forbindelse til øvrige stier i kommunen:
Sti mod Lindknud: Ad Klelundvej drejes til venstre mod Hyldelund, hvor sporet deles i to. Mod højre løber sporet forbi "Nedergård" og "Jyndovnen" (8) til Klelund Dyrehave (9).
Stier mod Glejbjerg: Følg markeringerne i Klelund plantage.
Stier mod Billund Kommune: Følg markeringerne i Hovborg Plantage A/S
Stier mod Varde Kommune: Følg "Kyst til Kyst Stien" gennem Baldersbæk Plantage mod vest.


Rutekort

Sporfolder

Feltblätter

Kontakt lodsejer