Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Tollestrup Mose

Natursti ved Tollestrup, 13 km nord for Brønderslev.
To stier på 1 og 3,5 km

Tollestrup MoseSporet ved Tollestrup Mose ligger ca. 13 km nord for Brønderslev. Sporet blev anlagt 2003-04 af Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité for Hjørring. Sporet består af to afmærkede ruter. Rød rute er ca. 1 km og gul rute er ca. 3,5 km. Husk Gummistøvler - dele af sporet kan være meget fugtige. God tur!

1. Tollestrup mose
Tollestrup mose kendes som offersted helt tilbage fra jernalderen, hvilket fundet af lerkar (»mo-sepotter«), en hjortetaksøkse samt skeletter og kranier tyder på. I nyere tid og op til midt i 50’erne har der været gravet mængder af tørv i mosen. Hver ejendom i Poulstrup og Tollestrup ejede et lille stykke af mosen – tørven var både til eget forbrug og salg. I dag ses de gamle tør-vegrave i forskellige grader af tilgroning, og pilekrattet breder sig til glæde for mange fugle, bl.a. nattergalen. Over de åbne vidder, som karakteriserer Tollestrup mose, ses ofte musvåger og tårnfalke, også fiskehejren er en hyppig gæst.

2. Enge og kreaturer
I dag anvendes mosen og engene til afgræsning af ungkreaturer. De kommer på græs i april og på stald igen i oktober. En del af engarealerne ligger som naturenge, dvs. ferske enge, som al-drig har været pløjede, og de udgør sammen med mere kulturprægede enge i mosen en spæn-dende botanisk mosaik. Det er vigtigt for mange af de lyskrævende planter og for fuglearter som vibe og engsnarre, at græsningen med kreaturer fortsætter, ellers vokser engene til i pilekrat, og det levner ikke lys og plads til andre planter.

3. Søen og bækkene
Søen har været en næsten tilgroet tørvegrav. Den blev med støtte fra Danmarks Naturfrednings-forening, restaureret i 2003. Søens svagt skrånende bredder og sparsomme bevoksning giver solen fri adgang, og det gør den til et ideelt levested for bl.a. vandinsekter og frøer. Søen huser også en lille bestand af ål, de er for mange år siden er kommet op via vandløbet. Ålen kan hvis det er fugtigt nok tilbagelægge flere hundrede meter på land, for at komme fra et vandløb til en sø.

4. Pilekrattene og fuglelivet
Pilekrattene, bl.a. langs søen og vandløbet, tiltrækker mange insekter, fugle og andre dyr. En af de fugle som holder til her er nattergalen. Nattergalen er en spurvestor, slank og uanseligt farvet (brunlig med rødbrun hale og svagt plettet bryst) drosselfugl (ca. 16,5 cm lang), der ofte høres mere end den ses. Sangen er meget kraftig og varierer med serier af klaprende og fløjtende toner samt klikkende og skrattende lyde. Den foretrækker fugtige løv- og blandskove langs søer og åer samt tilgroede moser med pilebuske o.lign., hvor den bygger rede i tæt krat. Nattergalen over-vintrer i det tropiske Afrika, men den er en meget almindelig ynglefugl herhjemme og kan ses i Danmark fra maj til september.

5. Skoven
Den lille skov i områdets nordøstlige hjørne er ca. 1 ha. Den rummer fortrinsvis rødgran blandet med skovfyr og forskellige arter af løvtræ, f.eks. el. skoven blev oprindeligt anlagt som et fristed for vildtet. I dag ligger den hen som en slags naturskov, der passer sig selv. Skoven skaber leve-sted for bl.a. ugler, og giver læ og dækning for vildt som f.eks. rådyr.

6. Tollestrup by
Den sidste del af gul rute går gennem Tollestrup by. Byen kan spores tilbage til 1300-tallet. Den nedlagte landsbyskole ligger, hvor markvejen fra skoven drejer til højre ned gennem byen. Til venstre for vejen gennem byen ligger et stort, åbent areal, det er muligvis rester af et gammelt fællesareal. Lidt længere henne ad vejen passeres en tidligere ler- og mergelgrav.