Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

4 Spor ved Øster Hornum

Natursti ved Øster Hornum, 20 km sydvest for Ålborg.
Fire stier på 2,7 - 5,4 - 8,3 og 11,6 km

Velkommen til 4 spor ved Øster Hornum

Sporene består af fire ruter, der giver alle mulighed for at opleve nye dele af naturen ved Øster Hornum. De fire spor starter alle centralt i byen på hjørnet af Nibevej og Øster
Hornumvej.
1. Bysporet (ca. 2,7 km)
2. Landbrugssporet (ca. 5,4 km.)
3. Udsigtssporet (ca. 8,3 km.)
4. Botaniksporet (ca. 11,6 km.)

Bysporet
Bysporet er en kulturhistorisk guide gennem byens historie. Øster Hornum ligger i Aalborgs opland og er karakteriseret
som vækstby. Byen har fået nyt lægehus, nyrenoveret skole, ny børnehave, nyetablerede Kløverstier, nye
attraktive byggegrunde og et nyetableret Friluftscenter, Katbakken. Alt dette kan du, som færdes på Bysporet,
iagttage ved selvsyn.

1. Møllen
Hvor længe der har været mølleri i Øster Hornum vides ikke, men frem til 1952 lå byens vindmølle tæt ved den
nuværende sti mellem Smedevænget og Birkehøjvej. Egnens bønder kom og fik malet korn. Efterhånden som
der kom elektricitet på gårdene, og man selv fik kværn, fik møllen mindre og mindre at lave. I 1952 var det slut, og møllen blev revet ned og et parcelhus bygget på grunden.

2 Birkehøj
Da Ældrecenter Birkehøj blev bygget i 1968-69, hed det et plejehjem. Formålet og funktionerne er siden blevet
ændret og udvidet, så betegnelsen Ældrecenter Birkehøj nu er mere dækkende. Bygningerne er siden udvidet og
ændret, så der nu, foruden de centrale faciliteter, er små lejligheder i tilknytning til centret.

3 Haases Gård
Her ved bebyggelsen Haases Gård, som ligger midt i byen, var der indtil slutningen af 1980`erne Øster Hornums
erhvervsområde. I området lå den gamle mølle. Her var snedker- og tømrerværksted, og til slut var det foderstofhandlen,
der holdt til her. Området er opkaldt efter familien Haase, der stod for tømrerfirmaet og siden foderstofforretningen
på stedet.

Landbrugssporet
Landbrugssporet følger et gammelt vejspor og ejendomsskel i et agerbrugsområde. Området imellem Øster Hornum
og Guldbæk var overvejende hede indtil år 1900. Fra år 1900
og op til år 1940 kom området under plov, og er siden dyrket med traditionelle landbrugsafgrøder.

4 Tinghøj
Øst for Øster Hornum ligger Tinghøj. Op gennem middelalderen og frem til 1688 blev der hver mandag holdt tingdag
på højen. I området ved Tinghøj er der fundet gravpladser samt spor af bebyggelse fra jernalderen.

5 Elværket
I 1915 gik malermester Hougaard og Christian Rønn sammen om at få stablet et elektricitetsværk på benene,
så man kunne få lys om aftenen. Først i 1920’erne lukkede elværket, da der blev trukket vekselstrømskabler ud over
Himmerland.

6 El-master
De el-ledninger som landbrugssporet krydser er 400KV – 150 KV- ledninger. Disse ledninger går hele vejen fra Nordjyllandsværket og ned over den dansk-tyske grænse.
Udsigtssporet
Sporet ved Øster Hornum ligger i den nordlige del af Rebild Kommune, tæt på Aalborg. Landskabet er meget afvekslende med bakker og dale. Sporet følger de højeste punkter i landskabet, og går gennem landbrugsjord, skov og hede. På nogle strækninger følger sporet landevejen. Overalt er der en fantastisk udsigt ud over landskabet.

7 Vindmøllelauget
Øster Hornum Vindmøllelaugs første vindmølle var en 150 kw Bonus mølle, som blev opsat i 1987. I 2002 blev
Bonusmøllen erstattet af en 750 kw Micon mølle.

8 Skålstenen
Bækken, der løber gennem skoven, er det gamle sogneskel mellem Vokslev og Øster Hornum. Herefter kommer
man til Frendrup Nihøje, der med en højde på 103 m har en flot udsigt. Ved Nihøjene findes i øvrigt en skåltegnsten,
som stammer fra bronzealderen.

9 Frendrup Nihøje
Et af Himmerlands bedste kendte oldtidsminder, Frendrup Nihøje, befinder sig på en bakkekam 103 meter over
havets overflade et par kilometer nordvest for Øster Hornum. I området omkring Øster Hornum har der været anlagt
et meget stort antal gravhøje, hvilket tyder på en rig bosætning langt tilbage i tiden.

Højene
Højene, der danner Frendrup Nihøje, er for de flestes vedkommende anlagt i slutningen af yngre stenalder/begyndelsen
af ældre bronzealder. Ikke ni men syv
Godt nok hedder stedet Frendrup Nihøje, men der er kun syv høje tilbage i vore dage. Man skal dog ikke meget
mere end hundrede år tilbage i tiden for at finde alle ni høje mere eller mindre intakte.

Botaniksporet
Fra Øster Hornum fører sporet et par kilometer nordpå gennem naturarealer i Hasseris Ådal. Resten af sporet fører gennem dyrkede områder nordøst og øst for byen. I ådalen kan opleves et bredt udsnit af plantevækst karakteristisk
for moser, enge, overdrev og krat. Hvor sporet går langs med dyrkede arealer, ses hvordan artsdiversiteten
bliver påvirket af naboskabet med intensivt dyrkede afgrøder


10 Almindelig mjødurt
Almindelig mjødurt er et eksempel på en plante, der umiddelbart favoriseres af driftsophør på enge i Hasseris Ådal.
Den er tilpasset fugtig jordbund. Med sin kraftige vækst bortskygger den med tiden lavt voksende arter af græsser
og urter. Den kan blive ganske dominerende, inden den eventuelt selv fortrænges af tagrør eller pil. Alle dele af
planten har ved knusning en aromatisk-krydret duft, der i ældre tider blev udnyttet som tilsætning i ølbrygning. Planten
blomstrer i juni-juli.

11 BlåHat
På overdrev, skrænter, grøftekanter og lignende tørbundsarealer er rosetplanten blåhat almindelig. Ofte vokser den sammen med en række andre iøjnefaldende urter som almindelig kællingetand, gul snerre, almindelig røllike,
prikbladet perikon, hvid okseøje, tveskægget ærenpris og musevikke, der blot er nogle få blandt mange urter, der
vokser på græsdominerede, tørre og næringsfattige arealer. Blåhat tiltrækker sammen med de øvrige urter mange
insekter, herunder sommerfugle. Overdrev med ubrudt historie som vedvarende græsningsareal er således en af
landets mest artsrige naturtyper


Praktiske oplysninger
Du er gæst på lodsejernes private ejendomme, og de har åbnet sporet for færdsel til fods. Du bør derfor færdes hensynsfuldt. Der kan græsse kvæg på markerne, og der lever mange dyr i naturen. Derfor skal hunde være i snor, og ridning er kun tilladt efter aftale med den enkelte lodsejer. Sporet går blandt andet gennem skov, mark og fugtige områder, hvorfor solidt fodtøj tilrådes

Rutekort

Sporfolder

Kontakt lodsejer