Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Næstrup Skov og Sperring Sø

Natursti ved Sjørring, 8 km vest for Thisted.
Fire stier på hver 2 km

Sporet ved Næstrup Skov og Sperring Sø ligger ca. 8 km vest for Thisted.
Sporet har tre startsteder med mulighed for parkering - ved Sjørring Volde, Næstrup Skov og ved Todbøl vej 44. Rutebil 113 Thisted-Stenbjerg og Thybanen kører gennem Sjørring. De fire ruter er hver ca. 2 km, men kan kombineres. God tur!

1. Næstrup Skov
På parkeringspladsen ved Næstrup Skov findes en informationstavle – her kan du læse mere om skoven.

2. Skolebigård
Nordthy biavlerforenings 70 medlemmer holder møde ved bistaderne i skoven en gang ugentlig, hvor der bl.a. bliver undervist i biernes pasning. Bierne er uundværlige som bestøvere af mange planter, buske og træer. Ved bestøvningen indsamler bien nektar, hvoraf der kan laves honning. Honning er ikke bare den nektar, som hentes i blomsterne, det er et produkt bearbejdet og raffi-neret af bierne, hvor nektaren omdannes til drue- og frugtsukker. Bier kan påføres sygdomme fra mennesker. Vi beder derfor venligst besøgende undlade at røre ved bistaderne.
Nordthy Biavlerforening, Inger Sørensen, tlf. 97 92 28 48.

3. og 4. Sperring Sø og Antons Dam
Ved punkt 4 findes en informationstavle – her kan du læse mere om nogle af områdets vådom-råder.

5. Galgehøj
Fra Galgehøj er der en fantastisk udsigt over området og helt ud til klitpantagerne i nordvestlig retning. Højen er 41 m.o.h. og en af de i alt 16 bronzealderhøje i Næstrup skov. Højen er i dag fredet, men har tidligere som næsten alle gravhøje i området været udsat for udgravninger. Der-fra stammer sænkningen på toppen. Højen har fået navn efter dens anvendelse. I samme forbin-delse stednavne som Landtingsig og Tingbakke.

6. Næstrup Skyttecenters skydebaner
Skyttecentret er opført i 1994 af skytteforeninger fra det gamle Thisted amt. Centret anvendes især af skytter fra Sjørring, Snedsted og Thisted. Sjørring skytteforening har haft skydebaner her på stedet siden 1927. I sommerhalvåret er der skydning to aftener om ugen. Desuden afholdes også større skyttestævner enkelte gange. Vær meget opmærksom på advarslerne om at der sky-des på banerne.

7. Landtingsig
Ved punkt 7 findes en informationstavle – her kan du læse mere om dette historiske sted.

8. Hængesæk
På søen er et godt eksempel på en tyk måtte af mosset spagnum med benævnelsen hængesæk. Den er dannet ganske langsomt år for år. Se planchen ved Næstrup Skov P-plads. Der tilrådes stor forsigtighed, hvis man fristes til nærmere undersøgelse.

9. Pumpestation
I 1942 blev pumpestationen bygget, og kanalen gravet dybere for at forbedre afvandingen af Sperring sø. Ved pumpestationen ligger gården Søvang, der blev bygget i forbindelse med ud-tørringen af søen. Gården er nu uden besætning og jorden frasolgt. Stuehuset er heldigvis bebo-et, men de tomme staldbygninger vidner om de senere års hastige ændringer i dansk landbrug.

10. Sperring Sø kanal
Kanalen er gravet i år 1878 for at afvande Sperring sø og frembringe landbrugsjord. Ca. 20 år tidligere blev Sjørring Sø afvandet med et godt resultat, og nu var der ønsker om at afvande den noget mindre Sperring sø. Der er igennem tiderne gravet og æltet mange tørv til opvarmning her – ikke mindst under 1. og 2. verdenskrig. Nyd naturen langs kanalen og den kraftige vækst af tagrør. Stenten er ved punkt 4.

11. Vadested og Kanal
De faste vejforbindelser mellem syd- og nordthy har i gamle dage passeret vadestedet her ved Sjørring Volde. Ved uddybning af kanalen i 1878, blev der fundet adskillige våben og redskaber fra vikingetiden. Desuden fandt man store egetræsstammer, der har været anvendt som bro over vadestedet.

12. Søgård Voldsted
Ved punkt 4 findes en informationstavle – her kan du læse det historiske om voldstedet og An-tons etablerede dam.

13. Sperring
Den middelalderlige Søgårds beliggenhed i forhold til de nuværende »Søgårde« kendes ikke. »Gl. Søgård« drives med svineproduktion. I staldene, som man passerer, går der ca. 1000 slagte-svin, født af gårdens sobesætning, på knap 300 stk. I de to tårnsiloer opbevares korn, henholds-vis 7000 tdr. hvede og 5000 tdr. byg som bruges til foder blandet i eget anlæg. Efter høst tilsæt-tes kornet CO2, hvorved det konserveres. På de 150 ha dyrkes der vinterbyg, vinterhvede og vårbyg.

Følg markvejen indtil grøften, derefter i plejesporet lige frem til stenten.
Det lave areal mod kanalen drives af en økologisk mælkeproducent.