Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Skolesporet ved Haverslev Mølleå

Natursti i Mølleå-dalen ved Bonderup, ca. 10 km sydøst for Fjerritslev.
Sti på 2km.

Sporet er ca. 2 km og giver adgang til ådalen langs Mølleåen. Der er flere startsteder. Man kan fx parkere ved Trekronerskolen og så starte på sporet på modsatte side af vejen. Starter man her, skal man kort efter krydse Kirkedalsvej og kan så begive sig ned gennem engen. Man kan også begynde turen neden for Haverslev kirke v. T-krydset Kirkedalsvej/Kirkevænget. Og endelig kan man begynde turen i den helt anden ende af sporet, nemlig hvor Mølleåen løber under Hødeshøjvej.

1. ÅEN SLYNGER SIG
Flere steder på sporet kan man se, at åen slynger sig mere naturligt, end vi i dag plejer at se et å-løb. Og det er da også resultatet af et kæmpe naturgenopretningsprojekt, som er gennemført af Jammerbugt kommune i 2016. Hensigten er at formindske udvaskningen af næringsstoffer til Limfjorden og samtidig skabe bedre livsbetingelser for flora og fauna i åen, herunder den lokale ørredbestand.

2. OLDTIDS VADESTED
Der har i oldtiden sandsynligvis været et vadested i åen heromkring, så man kunne komme nordfra og passere over åen og videre mod fjorden, hvorfra man så sejlede til Himmerland. Vandstanden var dengang noget højere, så ådalen dengang nærmere var en lavvandet fjord end en eng.

3. RIGKÆR
Området syd for den del af åen, der løber øst-vest er en speciel naturtype kaldet rigkær. En ret sjælden naturtype. Den er karakteriseret ved, at jorden er mættet af rent strømmende og kalkholdigt vand. Det giver gode vækstbetingelser for specielle planter. Man kan bl.a. se Trævlekrone, Engkabbeleje og arter af Gøgeurt.

4. KILDEVÆLD
Her hvor åen drejer mod syd, ses 2-3 kildevæld nede i åen. Tydelige, når man lige får øje på dem. Der er meget, der tyder på, at der i middelalderen afholdtes særlige kildemarkeder, fordi folk søgte helbredelse i det "hellige" kildevand – og kraften var størst ved fuldmåne. Og hvor der er folk, kan man lave forretning!

5. GRAVHØJE
På den nærliggende mark ses flere gravhøje, som fortæller, at der har boet mennesker her også for flere tusinde år siden.

6. DIGET
Følger man å-løbet, hvor det svinger i en stor bue mod vest, før det atter løber mod syd, kan man gå på det dige, der er etableret på vestsiden af åen, idet man her er interesseret i, at vandstanden hæves i det tilgrænsende vådområde.

7. Å OVERLØB
Her ser man et overløb fra åen. Ved høje vandstande i åen løber der å-vand ind i vådområdet og den lavvandede sø. Overløbet er udformet så vandrefisk i åen, særligt ørreder, ikke forvilder sig ind i vådområdet.

8. VÅDOMRÅDE
Længst mod syd ser man det nye vådområde og en lavvandet sø. Søens omfang vil variere over året, og der vil gå nogle år, inden det fulde omfang af søen er tydeligt. Allerede det første år har der været et livligt fugleliv med gråstrubet lappedykker, grønbenet rørhøne, gråand og rødben ynglende ved søen. I træktiden kan man være heldig at se storspove og mange andre – også sjældnere - trækfugle, som spotter den nye sø fra oven under deres færden til og fra Limfjorden.
I området ses både harer og råvildt.

NATURGENOPRETTELSEN
Sporet gennem Mølleådalen er blevet til i forlængelse af et naturgenoprettelsesprojekt. Projektets formål er især at mindske udledningen af næringssalte til Limfjorden. Derfor er åen delvis ført tilbage til et mere slynget forløb, ligesom dræn og grøfter er sløjfet. Det medfører vådere arealer og langsommere afledning af vand til åen og dermed fjorden. En anden væsentlig effekt er bevarelsen og endda styrkelsen af den varierede natur i form af mange arter af planter og dyr.

AFGRÆSNING
En anden betingelse for bevarelsen af den artsrige natur er afgræsning af arealerne. Det klares i øjeblikket af en flok kødkvæg, men det er ikke nogen særlig god forretning for en landmand at forpligte sig til at afgræsse også de mere utilgængelige områder. Heldigvis er der stadig landmænd, der gerne vil gøre en indsats for at bevare planter og dyr, hvis levesteder ellers kan blive truet.

FORVENTEDE EFFEKTER
Restaureringen af Haverslev Mølleå vil give en å i bedre økologisk tilstand til gavn for flora og fauna. Særligt den lokale ørredbestand i åen vil få bedre levesteder.

Den nye lavvandede sø og de omkringliggende engarealer for-
ventes at blive et godt levested for en række vand og eng-fugle. Især den tætte beliggenhed til Limfjorden forventes at tiltrække en række fuglearter både på træk og som ynglefugle.

Allerede kort tid efter anlæg af den lavvandede sø, er Danmarks største vadefugl Storsporve observeret i området og Gråstrubet Lappedykker har etableret sig som ynglefugl. Det bliver spændende at følge udviklingen af fugleforekomster de kommende år.

Rutekort

Sporfolder

Kontaktperson