Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Buksør Odde

Natursti på Mors, 15 km nord for Nykøbing M.
To stier på 1 og 5 km

Sporet ved Buksør Odde ligger på Nordmors ved Dråby Vig, ca. 15 km nord for Nykøbing. Turen starter på P-pladsen ved Jørsby Kirke. Den gule rute er ca. 1 km og den røde ca. 5 km lang. God tur.

1. Jørsby Kirke
Denne lille kirke er én af to teglstenskirker fra middelalderen på Mors. Den er bygget i gotisk (spidsbuet) stil i 1400-tallet. På marken øst for kirken er udgravet dele af en lille herregård – formentlig den første Jørsbygård.

2. Beskyttelsesdige
Her går man på et gammelt dige, det har i mere end hundrede år beskyttet Jørsby og dens gårde mod oversvømmelser fra fjorden.

3. Værdifulde strandenge
De fugtige enge, vandhuller, strandenge og -volde udgør et meget værdifuldt naturområde. Om-rådet er hævet havbund, som jævnligt bliver oversvømmet med saltvand fra fjorden. Nærmest fjorden gror strandengs¬planter som kveller, sandkryb og strandannelgræs, de kan alle tåle saltet fra vandet. Længere inde findes orkideer, bl.a. kødfarvet gøgeurt.

I vandhullerne lever strandtudsen – en lille tudse med en gul rygstribe. Hannerne kendes på den store kvækkepose under hagen. På stille sommeraftener kan man nyde deres højlydte kvækken.
På strandvoldene yngler klyder og havterner. På strandengene raster der forår og efterår hund-redvis af hjejler og de sjældne mørkbugede knortegæs.

4. Dråby Vig Vildtreservat
De værdifulde naturtyper med planter og dyr har gjort, at strandengene – sammen med resten af Dråby Vig – er udpeget til EF-fuglebeskyttelsesområde (nr. 26), EF-habitatområde (nr. 29) og vildtreservat. I reservatet kan områdets mange trækfugle – hjejler og knortegæs – få ro til at æde sig tykke og fede, inden de trækker videre til yngleområderne nordpå om foråret og til vinterop-holdsstederne sydpå om efteråret.

Naturen i området er helt afhængig af, at engene afgræsses. Plantevæksten skal holdes lav, der-for er strandengene udpeget som SFL-område – Særligt Følsomt Landbrugsområde. Områdets lodsejere kan få tilskud til at holde engene afgræsset. Området kan nydes fra en bænk på skræn-ten.

5. Buksør Odde
Her går man på grænsen til et statsejet areal. Af hensyn til ynglefuglene er der adgangsforbud til odden i perioden fra 1. april til 15. juli. For år tilbage var der planer om at opstille en kortbølge-radiosender på odden – en kæmpemæssig tæppe-antenne på størrelse med to fodboldbaner. Pla-nerne blev aldrig til noget bl.a. af hensyn til fuglelivet. I dag kan man heldigvis nyde den helt fantastiske udsigt ud over den to km lange halvø i Limfjorden. Geologisk set er Buksør Odde en odde, der fortsat vokser mod syd – nedskyllet materiale fra klinterne på det nord¬østlige Mors aflejres her.

Under 2. Verdenskrig anlagde den tyske besættelsesmagt en attrap-by på odden. I store bassiner kunne der afbrændes olie og benzin, alt sammen for at vildlede allierede angreb på Limfjords-byerne.

6. Limfjordskysten
Går man langs kysten kan man på hele turen nyde udsigten til Fur og Livø. Her findes masser af spændende opskyl fra fjorden, f.eks. knivmuslinger. Man kan næsten heller ikke undgå at se sæler. Det er spættede sæler, som kommer fra sælreservaterne i Løgstør Bredning på hhv. Ejers-lev Røn, Blinde Røn og Livø Tap. Skrænterne op mod marken er overdrev, hvor der vokser sjældne overdrevsplanter som Vårpotentil. Hjemvejen går ad mark- og asfaltvej gennem den lille charmerende Jønsby.