Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Vrinners Hoved

Kyststi ved Vrinners på Mols, 8 km syd for Rønde.
Sti på 4 km

Sporet ligger på det vestlige Mols. Fra Ebeltoft, Randers og Århus køres ad Rønde-Ebeltoft-landevejen. I Egens Havhuse drejes mod syd ad Havhusevej mod Knebel. Centralt i Vrinners drejes til højre (vest) ad Havvej. P-plads og turstart på Havvej ca. 100 m før stranden. Busrute 361 fra Rønde – den kører næsten ad samme rute.

Sporet ved Vrinners Hoved har parkering ved Lergraven – en lille sidevej til Vrinners Havvej ca. 150 m før stranden (parkér hensynsfuldt i forhold til sommerhusejerne!). Midt i Vrinners kan man stå af busrute 361 og herfra går Havvej mod vest). Ruten er ca. 4 km, men kan kortes lidt. God tur!

1. Landbrug med malkekøer
Vandgården er en moderne kvægbedrift med 75 malkekøer (SDM: sortbroget dansk malkerace). Der ses tit køer på græs, kvier på strandengen, og afgrøderne er til kvægfoder: Græs, kløvergræs og byg-ærtehelsæd til slæt og ensilering.

2. Nygravet vandhul
Ejer har gravet et nyt lille vandhul, og der er hegnet, så kvæget ikke ødelægger brinkerne. Der er naturligt tilløb af grundvand, og vandet er derfor rent og klart. Der er hurtigt indvandret sumpplanter og vandinsekter – fx Dunhammer og store guldsmede. Der er derimod ingen fisk, og det giver gode vilkår for vandinsekter og haletudser.

3. Nyt løvhegn
Ca. 100 m fra stranden har ejer plantet et løvtræshegn med artsrige blandinger af træer og buske. Mange arter blomstrer og sætter frugter til glæde for fugle og mus. Der er gamle danske arter som Pil, Ahorn, Navr, Eg, Røn, Tjørn, Ask, Hyld men også importerede som Syren og Snebær. Både læhegn og vandhul er også godt for vildtet, men der drives ikke jagt her.

4. Åbne strandoverdrev
De flade strandoverdrev kan i juni være helt lilla af blomstrende Engelskgræs. Der er også solgule pletter af Knold-Ranunkel, lilla Hejrenæb, hvid Flipkrave og lyseblå Tandfri Vårsalat. Her føler lærkerne sig trygge for rovfugle, der ellers lurer i træerne. Dette er tumleplads for det åbne lands fugle: Sanglærke, Agerhøne, Vibe og Strandskade (pas på jordrederne; hund i snor!).

5. Blomsterflor på gamle kystskrænter
Nordpå ses stejle skrænter, hvor Stenalderhavet, der var 4 m højere, gnavede i den tids kystlinie. De har aldrig været opdyrkede, og rummer derfor en gammel, speciel og artsrig blomsterflora, fx Lav Tidsel, Knoldet Mjødurt, Hulkravet Kodriver og Sølv-Potentil. Det er heldigt, at der er kvæg i nærheden, for uden afgræsning gror skrænterne til og blomsterne skygges væk. Begyndende tilgroning (Tjørn) ses længere mod nord. Her forsvinder lærken; til gengæld kommer Gulspurv og Tornsanger. Med sjældne blomster kommer også sjældne sommerfugle, fx den blå Eng-Blåfugl. Nyd blomsterne, hvor de står – flere er fåtallige og sårbare.

6. Vindmølle
Kun få dage om året er der vindstille på Vrinners Hoved. Det er en ideel placering for en vindmølle og vingespidserne når op i 96 m. Den nuværende 600 megawatt mølle er fra 1996, og produktionen svarer til 400 husstandes elforbrug - på en god dag til hele Mols’ elforbrug. Her er der udsigt horisonten rundt: Kalø Slotruin, Kalø-skovene, Egens Vig, Mols Bjerge med Stabelhøje, Vrinners Ø og hele Århus-kysten.

7. Stranden ved Vrinners Hoved
Havet gnaver i Vrinners Hoved og laver åbne skred, men nogle steder danner Tagrør tykke rodmåtter, der dæmper havets gnaven. Mod nord vest går to "stenrevler" ud i vandet. Det er rester af gamle ålegårde - stenene fungerede som fundament og ledelinier, der drev fiskene derud, hvor ruserne var. Mols’ og Helgenæs’ kyster har rummet mange ålegårde, for ålefiskeriet var overalt rigt, en tinglyst ret og et godt bierhverv. Der er sandstrand med spredte salttålende planter, fx den lave tykbladede Strandarve.

8. Vrinners Ø
Danmark er de 1000 (faktisk 1419) øers land. Men havet giver og havet tager, og øer kommer og går. Vrinners Ø har været under dannelse i 80 år, men har først nu sammenhængende vegetation af salttålende Strand-Annelgræs. Nogle havfugle yngler kun på ubeboede øer uden rovdyr. Netop på Vrinners Ø yngler fx Hav-Terne og Dværg-Terne (mågeagtige styrtfiskere med smalle vinger, halekløft). Giv dem ro i yngletiden fra den 15.3 - 15.6.