Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Nørreå Dalen

Natursti ved Nørreåen, 10 km sydøst for Viborg.
Sti på 6 km

Sporet ved Nørreåen ligger nord for landsbyen Vinkel ca. 10 km SØ for Viborg.
Sporet starter ved Odsgårdvej. Sporet er 6 km langt og følger dels markskel og markveje. Num-rene på kortet henviser til nedenstående beskrivelser. Det anbefales at bruge egnet fodtøj da der efter årstiden kan være noget fugtigt på strækningen langs Nørreådalen og langs markskel.

1. Odsgård
Sporet følger Odsgårdvej til Odsgårdene. Den første af de to gårde er den ældste. For godt 200 år siden lå en anden gård lige ved siden af. Gårdene benævntes da som tvillinggårde. Odsgården var tidligere herregård og var langt tilbage i tiden i Dronning Margrete den I´stes besiddelse. Ved Odsgård har der været en vandmølle. Den blev drevet af vand fra Rammedam NNV for gården. Vandløbet til møllen fortsatte syd om gården og videre til Dybdalen med udløb i Nør-reåen. I dag er der intet at se til vandmøllen, men ved markarbejde kan man til tider støde på rester fra fundamentet til den.

2. Fredet vej, markdiger og Rammedam
Vejstrækningen fører over det lave terræn mellem de to gårde. Det var via denne vej kreaturerne fra Odsgårdene blev drevet ud på overdrevet nord for gårdene. Fra den sidste Odsgård og videre mod Himmelkol er vejen fredet. Sporet fortsætter og drejer til venstre langs det fredede markdi-ge mellem Odsgårds og Vigstrupgårds jordtilliggende. Her følger dige-retningen ikke den for Vinkelgårdenes ellers så karakteristiske stjerneformation. Denne formation er et resultat af ud-skiftningen for omkring 200 år siden.

Midtvejs passeres Kjællingbro. Her er god udsigt mod Odsgård og Vinkel. De lave områder ned mod Odsgård kaldes for Rammedam, det var her vandet til vandmøllen ved Odsgård kom fra. Næste dige er skellet mellem Odsgårdenes og Kjærrestrupgårdenes jorde.

3. Tvillinggårde
Sporet fortsætter ad Vigstrupvej, hvor der drejes til højre ved Ll. Kærrestrup mod kastanieallèen som følges til St.Kærrestrup. Her lå to gårde samlet – såkaldte tvillinggårde – ligesom det er tilfældet for andre gårde på egnen. Disse to gårde lå uden for bygårdenes jorde, og kaldtes for enestegårde. Straks efter går det så nedad gennem skoven til en storslået udsigt over Nørreåda-len.

4. Nørreådalen
Nørreådalen er en bred tunneldal dannet under sidste istid for ca. 10.000 år siden. Nørreåen ta-ger sin begyndelse i Rindsholm sydvest for Vinkel. Ved Randrup skov svinger den mod øst og slynger sig videre med meget ringe fald mod Randers, hvor den løber sammen med Gudenåen ved Flad-bro. Her er et rigt fugleliv – rørhøgen ses ofte på jagt over engene. Nattergal og gøg høres i højsommeren og sangsvanerne raster her om vinteren. Pilekratbevoksningerne i engen er vokset op på steder, hvor der tidligere blev gravet tørv.

5. Hulvej og blomstereng
Sporet fortsætter langs dal-kanten og svinger op gennem skoven. Der er en meget varieret flora i de sumpede vældområder langs vejen. Her vokser blandt andet majgøgeurt, bukkeblad, engnel-likerod, engblomme og mosetroldurt.

Nu passeres et par små opstemmede søer, hvor ænder og hejrer ofte ses på jagt efter føde. Fra hulvejen tages en lille afstikker til udsigtspladsen, hvor der er frit syn mod Tapdrup sø og lands-byen Tapdrup på anden side af Nørreåen. I gammel tid hed hulvejen Fiskestien og den var for-bindelsesvej fra Vinkel by og til engene og Nørreåen. Langs hulvejens skrænter vokser en varie-ret flora bestående af bl.a. perikum, kornet stenbræk, timian og gyvel.

6. Dybdalen
Ved sandgraven følges sporet gennem Dybdalen mod Ll.Kærrestrup. I Dybdalen løber den tidli-gere omtalte bæk, som fra det nedre løb i dalen til udløbet i Nørreåen har et stort fald. Her er etableret dæmninger, som har dannet de to førnævnte søer. Dette område af Dybdalen har fra gammel tid båret navnet "Nedre Tavl Bjerge Agre". Den øvre del af dalen har båret navne som Dyb Dals Agre og Kierrestrup Huule. Undervejs passeres forbi "Ulvegraven", hvortil der er knyttet en lille egnshistorie. I Dybdalen findes et rigt fugleliv – nattergalen høres i lune som-meraftener, uglens lydløse flugt bemærkes og musvågen svæver over landskabet i glidende flugt på jagt efter bytte.