Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Kasted

Natursti ved Kasted, 9 km nordvest for Århus.
To stier på 3,5 og 4 km.
OBS! Den hvide rute er svær fremkommelig og skiltning mangler flere steder.

Sporene ved Kasted ligger ca. 9 km. nordvest for Århus ved landsbyen Kasted.

OBS! Den hvide rute er svær fremkommelig og skiltning mangler flere steder. Den røde rute er 4 km. Ruten starter ved Kasted Kirke og kan kombineres med andre ruter i Kasted Mose. Tag hensyn de steder på ruten, der går tæt på private boliger. God tur!

1. Kasted Kirke
Kirken er opført på en mindre banke omkring år 1180. Det romantiske kor og skib er efterføl-gende forsynet med et gotisk tårn og våbenhus. For at tilgodese det lille intime kirkerums særli-ge karakter oplyses kirken udelukkende ved stearinlys. Sporet følger kirkedigets nordside og videre ad den gamle kirkesti mod vest. Langs kirkestien kan man finde mange vinbjergsnegle.

2. Økologisk landbrugsjord
Jorden syd for Egåen tilhører Kastedgård, som ejes af Århus kommune. Som den eneste kom-munale gård er den forpagtet ud med et krav om økologisk dyrkning af jorden. På markerne vil man derfor se nogle lidt andre afgrøder, end man normalt ser, f.eks. lupiner, hestebønner og lu-cerne.

3. Kasted Mose
Kasted Mose er en del af et større moseområde, der i dag dækker ca. 30 ha. Det var tidligere noget større. Engene langs mosen huser adskillige spændende blomster, og Kasted Mose er kendt for sin gode bestand af fugle, ikke mindst nattergale. Fra grundvandsmagasinerne under mosen har Århus Kommunale Værker siden 1951 hentet store mængder drikkevand, der via Kasted Vandværk forsyner Århus.

4. Jordemodervejen
Jordemoderen boede tidligere i Kasted men dækkede både Geding og Tilst. Markvejen her kal-des for jordemodervejen, her cyklede jordemoderen, når hun skulle betjene nabolandsbyernes fødende kvinder. Indtil midten af 1960’erne var jordemodervejen stadig intakt, men i dag er den delvist pløjet op.

5. Landsbyen Kasted
Kasted by optræder første gang i de skriftlige kilder i 1220, men landsbyens historie går yderli-gere 7-900 år tilbage. Ved den gamle smedje (kampestenshuset) har man et smukt udsyn til Ka-sted Kirke. Området op til kirken var tidligere bymark, hvor man i fællesskab dyrkede hør - her-af navnet Hørgaden. I dag er området beskyttet af en landskabsfredning (Exner-fredning)

6. Naturengen bag Nymølle
Engen bag Naturcenter Nymølle har aldrig været kunstgødet, og Egåen er på denne strækning kun delvist reguleret. Blomsterlivet på engen er derfor stadig meget varieret ligesom området huser mange dyr og fugle, f.eks. kan man stadig finde små bestande af de totalfredede majgøge-urter her.

7. Kasted Ås
Mod syd ses Kasted Ås. Åsen blev dannet ved sidste istids afslutning for ca. 10-14.000 år siden. Åsen ligger som en ca. 1 km langstrakt bakke midt i Egådalen. Åsens indhold af grus og sand har medført intensiv grusgravning. Udvindingen er ophørt, så nu ligger grusgravene som kultur-spor i åsens sider. 

8. Gammel vandmølle
Hvor Kærbyvej krydser Egåen udgravede man i 1947 resterne af en gammel vandmølle, dateret til først i 1100-tallet. Dermed var den en af de tidligere danske vandmøller. Møllen havde for-modentlig et mindre overfaldshjul, og det lave område mod Kasted har sikkert udgjort en mindre mølleopstemning.

9. De vandløbsnære marker
Markerne ned til Egåen var oprindeligt fugtige engarealer. I takt med samfundets krav til øget produktion er de blevet drænet og opdyrket. I løbet af års dyrkning vil jorden i ådalene ofte sæt-te sig (op til 2 meter), så arealerne atter bliver for fugtige til at kunne dyrkes. Det ses tydeligt flere steder langs Egåen - også her!