Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Bygholm

Sporet ved Bygholm er pt. ikke vedligeholdt og en vandring kræver derfor lange gummistøvler, en hjemmeprintet folder og en god portion gåpåmod.

Sporet starter på Dyrskuepladsens parkering. De afmærkede ruter er ca. 9,4 og 1,9 km lange og er afmærket med henholdsvis gule og røde pile. Du må gerne tage hunden med, men den skal være i snor af hensyn til de vilde dyr og sporets andre besøgende. Husk i øvrigt at efterlade natu-ren, som du gerne selv vil møde den. God tur!

1. Dyrskuepladsen
Hovedindgangen er en tro kopi af den gamle Hovedindgang fra 1942, hvor dyrskuepladsens nuværende beliggenhed blev indviet. Pladsen anvendes til det årlige Dyrskue samt musikarran-gementer, klubaktiviteter o. lign. "Staldene" benyttes kun under Dyrskuet.

2. Bygholm Avlsgård
Oprindeligt en del af Bygholm Godskompleks, som blev opkøbt af Horsens Kommune i 1918. Kommunen delte gården i en hotel- og parkdel samt en landbrugsdel og solgte en del jord fra. Siden 1947 har Avlsgården været udlejet til Staten, nu Århus Universitet, der driver forsknings-center på arealerne. Industriområdet syd for Hattingvej, som man går igennem på hjemturen, har også hørt under Bygholm Godskompleks.

3. Skindmølledammen
To kunstigt opdæmmede søer, med en mellemliggende sti. Åbjerg Skovvej er anlagt ovenpå dæmningen. Som navnet antyder, har dammen tidligere været brugt i forbindelse med garver-virksomhed. Under 2. verdenskrig havde tyskerne et ammunitionsdepot vest for dammen. Be-tonrester heraf kan stadig ses. Inden Bygholm søs dannelse kan vådområdet, hvor dammen nu ligger, have været brugt som fødekilde til engvanding. Grøften, som løber fra Skindmølledam-men og østpå parallelt med vejen, tyder også på et engvandingssystem. Ved Skindmølledammen er der mange smukke blomster og fugle.

4. Bygholm Sø (kunstigt opdæmmet).
Søen blev etableret i 1918 for at give energi til et jævnstrømsværk (nedlagt i 1959). Ved søens udløb er etableret et fiskestryg, som giver fiskene mulighed for opgang til gydebankerne højere oppe i Bygholms åsystem. Før 1918 var området et engareal, hvor Bygholm å slyngede sig igennem.

5. Økobasen
Et åbent hus/hytte, der bruges som udgangspunkt for skoleklassers og daginstitutioners arbejde med undersøgelse af naturen. Alle kan benytte den som mål for en udflugt, et sted at spise mad-pakke eller blot et sted at komme i læ.

6. Drengestenen - se infotavle.

7. Jættestue - se infotavle.

8. Rugballegård
Økologisk forsøgsstation - se infotavle.

9. Videncenter Bygholm - se infotavle.

10. Bygholm Landbrugsskole - se infotavle.

11. Skoven Ny Hestehave
Navnet Hestehave stammer fra den tid, da hestene i den største del af året måtte søge deres føde i skovene. Skoven er i 1972 delt i to af jernbanen. Syd for banen ejes den af Bygholm Land-brugsskole.

12. Overdrev Dagnæs Bæk
Overdrev findes især på kuperede arealer, som er vanskelige at opdyrke. Naturtypen plejes bedst ved afgræsning. Bygholm Landbrugsskole afgræsser overdrevene med kreaturer. Disse overdrev er domineret af grønsvær med flerårige græsser.

13. Eng ved Sverigesvej
Området er eng og mose og ejes af Horsens Kommune. Området er indhegnet og påregnes plejet ved afgræsning. Man vil kunne gå gennem arealet via stenter og låger i hegnet, via græssti langs skoven til Hattingvej.

14. Kolonihaver
Kolonihaverne Søparken og Carl Troelsens Minde Haveforeningerne er fra henholdsvis 1975 og 1943 med senere udvidelser. De er begge i henhold til kolonihaveloven udpeget som varige ko-lonihaver. Der er adgang til fods gennem stier i haverne.

15. Skovene i Thorsted
Løvskoven er plantet i ca. 1992 og ejes af Horsens Kommune. Mod syd gennem skoven er der stiforbindelse til Børneskoven og nye boligområder med mange stisystemer.


Rutekort

Sporfolder

Kontakt Lodsejer