Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Bundsbækmølle

Natursti ved museet Bundsbæk Mølle, 8 km nord for Skjern.
Sti på 2 km

Sporet ved Bundsbæk Mølle ligger ca. 8 km nord for Skjern. Den afmærkede rute er ca. 2 km lang. God tur.

1. Bundsbæk Mølle
Vandmøllen og stuehuset stammer fra 1843. Avlsbygningerne blev rekonstrueret i 1976, smed-jen og velkomsthuset er bygget i 1987-88. I tidens løb har møllen dannet rammen om dramati-ske episoder i Dejbjerg-rakkernes liv. Under Statsbankerotten i 1813 fik rakkerne udleveret fat-tighjælp her. I dag fungerer møllen som museum under Ringkøbing-Skjern Museum. Udover den fungerende vandmølle og smedje, der er i gang om sommeren, er der en fast udstilling om rakkerne samt skiftende udstillinger. I kaffestuen serveres brød og kager bagt i den gamle ovn.

2. Fæstebønder i arbejde
Mølledammen og dæmningen er formodentlig etableret omkring 1620 af herremanden på Dej-bjerglund, Henrik Lange. Det er nok godsets fæstebønder, der har udført det store gravearbejde. I 1984 blev engvandingsengen fra 1880´erne restaureret. Ved stemmeværket kan man se en fi-sketrappe og turbine, som begge blev opført i 1986. Mølledammen er sammen med Bjørnemo-sen fredet.

3. Møllerens eng
Efter 2. verdenskrig blev engene mange steder drænet og opdyrket. Dermed forsvandt også en stor del af de planter, der voksede her. I 1999 udlagde Ringkøbing-Skjern Museum møllerens gamle eng til høeng, hvor den sjældne plante Bredbladet Kæruld vokser. Efter høslet bliver en-gen græsset af.

4. Rigt dyreliv ved Møllebækken
Ved svellestien langs Møllebækken kan man se blandt andet markfirben, skrubtudser, hugorme, dværgmus og mosegrise. Om vinteren ser man ofte spor efter ilder, ræv, grævling, lækat og brud. På himlen kredser musvågen efter bytte. Der er bækørreder og ål i bækken.

5. Mose under tilgroning
I mosen blev træerne tidligere holdt nede af høslet og tørvegravning. I dag gror mosen til. Hvor der er mest sumpet, vokser engkabbeleje, bukkeblad og kragefod. Man finder også den sjældne eng-blomme.

6. Sagnet om den hovedløse hest
Indtil 1950’erne blev der gravet tørv i mosen. Et gammelt sagn fortæller, at vejfarende i sene nattetimer kan møde den hovedløse hest i Dejbjerg plantage tæt ved mosen. Skulpturen af den hovedløse hest er lavet af kunstnerne Kit Kærby og Susanne Holck i 1991.

7. Rakkerhuset i Bjørnemosen
I 1800-tallet var mosen tilholdssted for rakkerne. Bjørnemosehuset er bygget omkring 1820, og her boede egnens sidste rakkere, Mette Mus og Niels Kvembjerg, til 1932. På informationsskil-tet kan man læse om huset, og man kan gå ad den markerede sti til Dejbjerg Plantage og Dej-bjerg Hede. Spørg efter folderen »Rakkerturen fra Bundsbæk Mølle til Dejbjerg Hede« på mu-seet.

8. Velbevarede hedebakker
Dejbjerg Hede dækkede først i 1800-tallet mange hundrede ha. Hederne blev opdyrket og til-plantet, og i dag er kun godt 100 ha bevaret. På vejen mod Bundsbæk Mølle kan man mod vest se de smukke hedebakker og på skråningerne de gamle hulveje (mølleveje). I plantagen bag he-debakken har en fiskehejrekoloni etableret sig og man kan være heldig at høre fiskehejrernes skrig

9. Skolebigården
Skolebigården i Bundsbæk Naturpark drives af Skjern Egvad Biavlerforening. Sommeren igen-nem er der aktiviteter hver anden tirsdag, og interesserede er velkomne til at følge med i arbej-det. Her kan nystartede lære af erfarne biavlere, hvordan bierne skal passes, og hvordan produk-tionen af honning kan foregå.

10. Teltplads og shelterplads i Bundsbæk Naturpark
Som en del af Bundsbæk Naturpark er der anlagt en stor teltplads og en shelterplads med tilhø-rende bålsted. Her er der mulighed for at nyde sin medbragte mad eller overnatte. I forbindelse med overnatning, så kontakt museet for yderligere oplysninger.

Rutekort

Sporfolder

Kontakt lodsejer