Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Bredballegård

Natursti ved Mårslet, 15 km syd for Århus.
Sti på 2 km

Sporet ved Bredballegård ligger ca. 15 km syd for Århus og ca. 10 km fra Odder. Den afmærke-de rute er ca. 2 km lang. God tur!

1. Bredballegård
Bredballegård, en del af Jordbrugets Uddannelsescenter Århus (JU), er en ejendom på 30 ha/54 tdr. land med alsidig planteavl, dyrehold med Jersey malkekøer, svin, får og høns samt special- og forsøgsdyr. Bredballegård er udgangspunkt for erhvervsuddannelser inden for landbrug og maskinstation samt til dels skov og natur. Stedet fungerer for børn og skoleelever som besøgs-landbrug og har naturskole med egen naturvejleder.

2. Levende hegn
Såvel nye som gamle hegn har med de forskellige træer og buske mange funktioner. De levende hegn giver læ for afgrøder og husdyr, forbedrer forholdene som fristed for den vilde flora og fauna. De fungerer også som skjul, opholdssted og fødekilde. Hegnene virker som ledelinier (spredningsveje) i landskabet og giver Bredballegård et større naturindhold til gavn for alle. Sol-sorten, skovskaden og kragen er nogle af de fugle, der nyder godt af hegnene.

3. Landbruget
Da Bredballegaard er et skolelandbrug, er der forholdsvis mange og små marker. I markerne dyrkes der både grovfoder og salgsafgrøder. Afgrøderne er kløvergræs, som anvendes både til ensilage og afgræsning. Kløveren beriger græsset med protein og er en kvælstoffikserende plan-te, der opsamler og deponerer atmosfærisk kvælstof i jorden. Kornafgrøderne er havre, byg, hvede og triticale. I mindre udstrækning dyrkes rug, ærter, majs og lucerne. I markerne kan du være heldig at se rådyr, harer, agerhøns, fasaner og skovduer.

4. Træartssamlingen
Træsamlingen huser over 60 forskellige arter træer og buske, som alle findes i vore skove og landskaber. Træartssamlingen er delt ind i små felter med hver sin træart. Der lægges vægt på at have en samling til undervisningsbrug, som viser skovens afgrøder – både vedproducerende som bøg, eg og rødgran, pyntegrønt som nobilis samt juletræer som nordmannsgran og mange af hjælpetræarterne f.eks. hassel og alm. hæg.

5. Vandhullet
Fra gangbroen kan du iagttage og fange smådyr og planter. Både vandhul og gangbro er lavet af elever som afgangsopgaver og danner nu baggrund for megen spændende naturformidling. Mu-ligheden for at se salamandre og løvfrøer er gode. Der er også bygget andre publikumsfaciliteter bl.a. en shelter, hvor man efter aftale kan overnatte på primitiv vis.

6. Baronmosen
Tidligere hørte mosen under Vilhemsborg, nu Århus kommune. Mosen kan opleves ved at tage en afstikker fra sporet mod vest. Mosen er en gammel tørvegrav omkranset af rødel og gråpil. Oplev gul iris i juni eller se mosens fugle: gråand, blishøne, grønbenet rørhøne, lille lappedykker eller fiskehejre.

7. Naturens råden
Her i dette hjørne af marken kan du se, hvad der sker når naturen tager over og danner en spæn-dende biotop med et par vandhuller. Et nyt eller genopstået fristed for den vilde flora og fauna.

8. »Gartnerstykket«
Gartnerstykket er et frilandsgartneri, men også med non-food (ikke spiselig) produktion. Marken er delt op i mindre produktionsenheder af klippede hække. Her dyrkes grøntsager som løg og grønkål samt pil, og til tider andre eksotiske planter til undervisningsbrug.

Primitiv overnatning - Bredballegaard
De to sheltere er en del af Naturskolen Bredballegårds aktiviteter. De ligger i en skovtræsamling på ca. ½ ha, og der er et udsigt over et fint vandhul (punkt 5 i folderen). Pladsen ligger i tilknytning til Baronmosen, der er omgivet af åbne marker. Kontakt: Jordbrugets UddannelsesCenter, Århus, Nymarksvej 65, 8320 Mårslet, tlf. 87 47 57 80 Ring i forvejen, bedst mellem kl. 8 og 15
Kilde: Friluftsrådets ERFA-gruppe for overnatning i det fri. Se www.overnatningidetfri.dk