Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Store Dannesbo og Avernakgaard

Natursti ved Brylle, 10 km sydvest for Odense.
Sti på 1,5 km.
Den blå pil på ruten henviser til en forbindelsessti til Sporet ved Borreby

Sporene ved St. Dannesbo ligger ca. 10 km sydvest for Odense, ved landsbyen Brylle. Omkring Store Dannesbo finder du hele tre afmærkede spor - gul, rød og blå. Du kan parkere og starte din vandretur ad gult spor, hvor Borreby Møllebæk passerer amtsvejen umiddelbart nordvest for Store Dannesbo eller ved Helvedesbro, hvor bækken løber under den oprindelige landevej mellem Odense og Assens.

Omkring Store Dannesbo finder du hele tre afmærkede spor - gul, rød og blå. Du kan parkere og starte din vandretur ad gult spor, hvor Borreby Møllebæk passerer amtsvejen umiddelbart nordvest for Store Dannesbo eller ved Helvedesbro, hvor bækken løber under den oprindelige landevej mellem Odense og Assens. Det blå spor følger Borreby Møllebæk over en kilometer, til »Sporene ved Borreby« på Voldsgaards jorder godt en kilometer øst for Store Dannesbo.

 

1 Gult spor

 

Det gule spor følger Borreby Møllebæk på en 1,5 km lang strækning. Bækken har sit udspring i Hesbjerg Skov seks kilometer nordvest for Store Dannesbo. Bækkens nærhed præger både flora og fauna langs det gule spor. Fra sporets start er bækken skærmet af birk og el, som vokser langs dens vestlige bred.

 

2 Høllet

 

Umiddelbart før sporet når parken, har bækkens strøm og bundforhold i forening skabt et høl, der selv i tørketider giver ly for vandløbets omfattende bestand af bækørreder. Med sæde på en gammel kroget træstub, som rager ud over bækkens bred, vil du ofte kunne se ørrederne i det klare vand. Fiskeri langs sporet er kun tilladt med gyldigt fisketegn!

 

3 Døde træer, der giver liv

 

Når du har passeret parken går sporet gennem et skovklædt område med en alsidig variation af træarter. Her er skovbunden uden for sporet fugtig året rundt, hvilket blandt andet i det tidlige forår giver basis for et væld af Dorthea-liljer. Siden overtager anemonerne oasen under de skyggegivende trækroner. Enkelte af de 60-70 år gamle træer er døde eller døende. De får lov at stå, til tidens tand nedbryder dem. Det skaber gode livsbetingelser for fugle, som her finder mange naturskabte redehuller. Hvor det gule spor forenes med det egentlige vejsystem, fører en bro over Borreby Møllebæk. Ved broen slutter Ternevej, som giver brylleboerne direkte adgang til området.

4 Stejle brinker

 

Længere fremme svinger bækkens løb, bremset af høje skrænter, brat mod øst. Sporet følger fortsat bækkens løb, og skovbunden bliver her mere moseagtig, hvorfor birken nu er det dominerende træ. Vild iris og storkenæb er her blandt de mest talrige planter. Bækkens tilstedeværelse, den alsidige skovbevoksning og de varierende bundforhold langs sporet skaber basis for et rigt fugleliv. Ved Helvedesbro slutter det gule spor. Herfra kan man returnere til udgangspunktet ad rødt spor eller fortsætte langs Borreby Møllebæk ad blåt spor.

 

5 Rødt spor

 

Det røde spor følger ca. 1,3 km af markvejene på Store Dannesbo, inklusive den pragtfulde lindeallé, som fører fra amtsvejen op til ejendommen. Lindealléen er plantet i 1949 ved Amtets overtagelse af Store Dannesbo. Gennem kontinuerlig træpleje beskyttes hvert enkelt af de 46 lindetræer, som danner den sjældent flotte allé.

 

6 Blåt spor

 

Blåt spor er anlagt på jorder, som hører til ejendommen Avernakgård. Det følger Borreby Møllebæk fra Helvedesbro
indtil 500 meter før bækkens udløb i Holmehave Bæk, hvor sporet er ført over vandløbet via en smuk træbro. Fra broen går sporet stejlt op ad en anlagt trappe ved hvis top det forenes med den gule rute på »Sporene ved Borreby«. I de våde årstider kræver passagen af det blå spor »terrængående« fodtøj. Det blå spor er, ligesom slutningen af det gule spor, karakteriseret ved stor niveauforskel mellem nord- og sydsiden af bækkens løb med sydsiden som den højeste. Af samme grund finder man beplantningerne på sydsiden og engarealerne på nordsiden. På den første del af sporet afgræsses engen af kreaturer. De er fredelige, men kan godt være lidt påtrængende og nysgerrige. Omtrent midtvejs er bækken ført under Odense-Assens landevejen, sporet følges ved passage over vejen. Efter passagen af landevejen går man langs bækken i et særdeles frodigt dyrkningsfrit engareal, der huser et væld af typiske græsser og forskellige engplanter. Her ved kilden og det første hegn lå de to oprindelige Avernakgårde. Den første var opført i 1795 af tilflyttere fra Avernakø. Den anden udbrændte i 1931 af lynnedslag. De to gårde ligger nu på hver sin side af Odense-Assens landevejen.

 

7 To broer

 

Sporet fører nu over en kreaturpassage. Over den næste strækning befinder man sig på bækkens sydside og efter en kort passage langs dyrket jord, er man tilbage i engens verden. Bækken bliver bredere og giver derfor basis for mere liv. Hvor engen bliver vanskelig passabel moseområde vokser en sjælden ellelund. Her fører sporet via en smuk træbro tilbage til nordsiden af Borreby. Efter en brat trappestigning gennem skoven er der tilslutning til Sporene ved Borreby (se separat folder).
Store Dannesbo Store Dannesbo ejes og forvaltes af Odense kommune. Ejendommen drives som et botilbud efter servicelovens §110 og efter Socialministeriets Vejledning af 10. marts 1998. Institutionen etableredes i 1949 på initiativ af Odense Amt og By til erstatning af den af H.C.Andersen benævnte »Tvangsarbejdsanstalten Odense Tugthus«. Ejendommens samlede areal udgør 44 ha. Heraf drives de 32 ha som landbrug, mens de resterende 12 ha omfatter gartnerafdeling og park. Såvel planteavl som dyrehold foregår på økologisk basis. For dyrenes vedkommende i form af ammekøer af racerne Hereford og Limousine.